menu

language نشست نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی برگزار می شود.

انجمن موسیقی استان قزوین نشستی پیرامون نظام موسیقایی خسروی در دوره ساسانی را سوم اسفند ماه در سرای سعدالسلطنه برگزار می کند.
به گزارش قزوین تیکت، انجمن موسیقی استان قزوین بحثی پیرامون نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی به سخنرانی دکتر حسین میثمی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران سوم اسفند 97 در ساعت 18 در حیاط نگار سرای سعدالسلطنه برگزار می کند.


comment دیدگاه ها